Charity Stichting Rob Beers

Fondsinformatie

Naam van de instelling zoals in de statuten vermeld:

Charity Stichting Rob Beers

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer

820581938

Postadres van de instelling

Postbus 109, 2630 AC Nootdorp

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Ondersteuning aan instellingen en personen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde en maatschappelijke doelen

De hoofdlijnen van ons beleidsplan

 • Het werk dat onze instelling doet

  Verstrekken van donaties aan met name Nederlandse instellingen die een ANBI status hebben, maar ook instellingen die in Nederland zijn gevestigd en in het buitenland ondersteuning geven.

 • De manier waarop de instelling geld werft

  De stichting is een z.g vermogensfonds en werft geen financiële middelen.

 • Beheer van het vermogen van de instelling

  Het advies m.b.t. het vermogen en de administratie zijn uitbesteed aan Family Wealth Care B.V.

 • De besteding van het vermogen van de instelling

  Zowel de opbrengst als een per jaar te bepalen deel van het kapitaal worden besteed aan de bovengenoemde doelen.

Samenstelling van het bestuur

Functie van de bestuurders:

 • Voorzitter: De heer R.J Beers
 • Penningmeester: Mevrouw M. Wanders
 • Secretaris: De heer M.H. Kouwenhoven
 • Bestuurslid: Mevrouw J. Den Dulk

Beloningsbeleid

Vier maal per jaar komt het bestuur bijeen. Voor de voorbereiding en het bijwonen van de vergaderingen ontvangen de bestuursleden een niet bovenmatige vacatievergoeding. Overige werkzaamheden worden vrijwillig uitgevoerd. Gemaakte onkosten, kosten die de bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling, worden vergoed. De Charity Stichting Rob Beers heeft geen personeel in dienst. Alle uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan Family Wealth Care B&E B.V.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016

Charity Stichting Rob Beers heeft de volgende bedragen vertrekt aan de doelstellingen:

 

Verdeling van de toezeggingen


Cultuur  €16.500,-
Medisch  € 10.000-
Natuur  € 0,-         
Maatschappelijk  €137.850,-
   
Totaal   €164.350,-

 

Budget

Budget 2016  €150.000,-

Toegezegde donaties €164.350-

 

Inkomsten

Bank- en effecteninkomsten €27.040-

Uitgaven

Uitvoeringskosten €12.932,-

Bestuurskosten €4.570,00,-